Publicaciò edicte repartiment del cartipás municipal