Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

SR. JOAN SENTÍS PERI- Càrrec: alcalde- Àrea: Governació, relacions institucionals, urbanisme, economia i hisenda, serveis interns, medi ambient i acció climàtica- Correu electrònic: jsentis@torroja.altanet.org SRA. CECILIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ- Càrrec: 1a tinenta d'alcalde- Àrea: Afers socials,...
En el següent enllaç podeu consultar tota la documentació relativa a les Normes Subsidiàries i delimitació de sòl urbà de Torroja del Priorat:https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/200770 Així mateix, podeu consultar la documentació de la modificació puntual de les Normes...
Si busqueu feina, podeu informar-vos sobre la Borsa de treball que gestiona el Consell Comarcal del Priorat clicant al següent enllaç:Ofertes
Adreça: C/ Major, núm. 31 - 43737 Torroja del Priorat Telèfon: 977 83 92 17 Fax: 877 676 006 e-mail: aj.torroja@altanet.org 
Subscriure a