ANUNCI DE CONVOCATÒRIA PER COBRIR LA VACANT DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A

17/11/2021 Actualitat

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA PER COBRIR LA VACANT DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació del Jutge de Pau i/o el substitut.

D'acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau substituta del terme municipal de Torroja del Priorat, i s'obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit d'acord amb el model d'instància que trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament, adjuntant DNI i currículum.

En cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà lliurement, d'acord amb el que es preveu en l'article 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i l'article 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, comunicant l'Acord  al Jutjat de Primera Instància del partit.