SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

28/09/2022

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona va aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i va concedir a l’Ajuntament de Torroja del Priorat, les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023).

 

Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat

Municipi: Torroja del Priorat

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 9.500,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 9.500,00 euros

Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-46222-01

 

Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat

Municipi: Torroja del Priorat

Concepte: Rehabilitació xarxa depuració piscina municipal

Pressupost Elegible: 48.234,07 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 45.822,37 euros                                                                       

Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76222-01

 

Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat

Municipi: Torroja del Priorat

Concepte: Connexió desguassos piscina a xarxa pública

Pressupost Elegible: 16.766,64 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 15.928,30 euros

Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76222-01