Borsa de treball de personal laboral temporal administratiu de l'Ajuntament de Torroja del Priorat

01/12/2018

Borsa de treball de personal laboral temporal administratiu de l'Ajuntament de Torroja del Priorat

ANUNCI

D’acord amb la resolució acordada per l’Alcaldia sobre la convocatòria per a la creació

d’una Borsa de treball de personal laboral temporal administratiu de l’Ajuntament de

Torroja del Priorat.

Totes aquelles persones interessades disposen d’un termini de 20 dies naturals per a

presentar les corresponents sol· licituds d’acord amb les bases aprovades i documentació

que es requereix. Aquest termini finalitza el dia 20/03/2019.

Les persones interessades poden presentar la instància corresponent d’acord amb el que

es disposa a l’article de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu

comú de les administracions públiques, les persones físiques poden escollir presentar les

sol· licituds presencialment o per mitjans electrònics.

La documentació, contingut i les Bases es poden obtenir a l’Ajuntament de Torroja del

Priorat dins l’horari d’oficina establert i/o a través del correu electrònic

aj.torroja@altanet.org.

Montserrat Rosario i Abelló

Alcaldessa