ANUNCI DE L'APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE D'OBRES "ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROVEIMENT D'AIGUA POTABLE DE LA FONT DELS NOGUERETS"

17/11/2021 Actualitat

ANUNCI DE L'APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE D'OBRES "ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROVEIMENT D'AIGUA POTABLE DE LA FONT DELS NOGUERETS"

Havent transcorregut el termini de 30 dies hàbils d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions ni reclamacions, s'ha declarat aprovat de manera definitiva el projecte tècnic titulat "Adequació de la instal·lació de proveïment d'aigua potable de la Font dels Noguerets", l'anunci d'aprovació inicial del qual es va publicar en el BOPT número 0 de 17 de setembre de 2021.

La qual cosa es fa pública per al general coneixement, en compliment d'allò que disposa l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les corporacions locals (ROAS)