ANUNCI DE LICITACIÓ DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC DEL BAR-CAFETERIA “CAL GANXO”

07/09/2023

ANUNCI DE LICITACIÓ DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC DEL BAR-CAFETERIA “CAL GANXO”

ANUNCI DE LICITACIÓ DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC DEL BAR-CAFETERIA “CAL GANXO”

 

Per Decret de l’alcaldia de data 5 de setembre de 2023 es va aprovar l'expedient i el plec de condicions per l’atorgament de la llicència d'ús privatiu del bé de domini públic del bar-cafeteria “Cal Ganxo”, ubicat al carrer Major núm. 33 de Torroja del Priorat, per destinar-lo a l’activitat de restauració.

 

Així mateix, es va obrir la fase de licitació. Per mitjà de la present es publica l’anunci de licitació, d’acord amb el següent detall:

 

1. Entitat adjudicadora:

Organisme: Ajuntament de Torroja del Priorat

Dependència que tramita l’expedient: Secretaria Intervenció

Número d’expedient: 4315410007-2023-0000185

 

2. Objecte:

 • Nom: “Cal Ganxo”
 • Tipus de bé: demanial
 • Descripció: bar-cafeteria
 • Naturalesa: urbana
 • Ubicació: Carrer Major núm. 33 (Torroja del Priorat)
 • Superfície: 121 m²
 • Referència cadastral: 6549308CF1665B0001OM
 • Antiguitat: 23 anys
 • Estat de conservació: Restaurat
 • Altres circumstàncies: terrassa annexada de l’Ajuntament

 

3. Procediment d’atorgament:

Procediment: concurs

 

4. Taxa per a la utilització privativa del bé de domini públic:

Import mínim millorable a l’alça: 30 € mensuals

 

5. Règim de Garanties:

Import garantia: 5% de l’oferta presentada, exclòs l’IVA

           

6. Durada de la llicència:

Durada: 3 anys

Pròrroga: 1 any

 

7. Obtenció de documentació i informació:

Telèfon: 977839217

Fax: 877676006

Correu electrònic: aj.torroja@altanet.org

Web municipal (perfil del contractant):

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/24586246?categoria=0

 

7. Criteris d'adjudicació: 

 • Oferta econòmica - fins a 10 punts.

 

S’atorgaran 2,5 punts per cada 5 € de millora sobre el cànon mínim inicial de 30 €, fins a un màxim de 10 punts.

 

 • Servei wifi i servei de visualització de canals televisius privats de tipus “Premium” – fins a 10 punts.

S’atorgaran 5 punts per a la instal·lació del servei wifi al local per tal que els usuaris del bar-cafeteria puguin disposar d’internet gratuïtament.

S’atorgaran 5 punts per la contractació d’un servei de visualització de canals televisius privats de tipus “Premium”.

 • Família nombrosa – fins a 10 punts

S’atorgaran 10 punts pel fet que la persona interessada disposi del carnet de família nombrosa.

 • Invalidesa o discapacitat – fins a 10 punts

S’atorgaran 10 punts pel fet que la persona interessada sofreixi alguna discapacitat/invalidesa reconeguda oficialment.

 • Ampliació de l’horari d’obertura – fins a 10 punts

S’atorgarà 1 punt per cada hora d’ampliació de l’horari d’obertura preestablert en la clàusula núm. 5 d’aquest Plec de condicions, dins els límits fixats per la normativa actual, fins a un màxim de 10 punts.

 • Empadronament – fins a 10 punts

S’atorgaran 10 punts pel fet que l’interessat estigui empadronat al municipi de Torroja del Priorat amb antelació al dia 1 de juliol de 2023.

 • Descripció dels preus públics – fins a 20 punts

 

 • Preus de la carta de vins i de plats. Es valorarà l’oferta gastronòmica en base a la seva relació qualitat-preu (10 punts).

 

 • Preus dels principals productes del bar-cafeteria, tals com cafès, tes, aigua, refrescos, brioxeria, entrepans i aperitius. Es valorarà l’oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb els productes bàsics que s’oferiran complint amb el perfil de local social que es vol promoure (10 punts).
 • Aportació de millores sobre el mobiliari - fins a 20 punts.

 

Les millores han d'estar correctament detallades i valorades, mitjançant pressupostos de tercers i a ser possible acompanyades de la descripció gràfica d'aquestes, i s'adjuntarà el detall d'amortització que en cap cas podrà suposar un termini superior al del termini de la llicència.

 

No es puntuaran les millores en les que no s'adjunti el pressupost, així mateix l'Ajuntament podrà requerir la documentació justificativa dels imports per tal de poder valorar si s'adeqüen a preus de mercat.

 

Les instal·lacions, maquinària i equipament detallat com a inversions revertiran a l'Ajuntament a la finalització de la llicència per qualsevol causa.

 

Les millores que es valoraran seran les següents:

 • Instal·lació d’un forn de pa - 15 punts.
 • Instal·lació d’un microones – 2,5 punts.
 • Instal·lació d’ornaments de jardineria - 2,5 punts.

 

8. Presentació de les ofertes:

Termini de presentació: 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.

Documentació a presentar: La prevista a la clàusula onzena.

Lloc de presentació: oficines de l’Ajuntament de Torroja del Priorat

 

Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ en la forma prevista al plec de condicions.

 

 

9. Composició de la Comissió de Valoració:

 

Presidència:

Biel Llop Guiu, Secretari interventor de l’Ajuntament de Torroja del Priorat (titular)

Vocal:

Yolanda Ferré Sabaté, Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Priorat (titular) i Elena Capafons López, Administrativa de l’Ajuntament de Torroja del Priorat (suplent)

Vocal:

Sílvia Argilés Serres, Tècnica de Formació i Ocupació del Consell Comarcal del Priorat (titular) i Josep Maria Bargalló Bartolome, operari de serveis múltiples de l’Ajuntament de Torroja del Priorat (suplent)

Secretaria:

Yolanda Ferré Sabaté (titular) i Sílvia Argilés Serres (suplent)

Presidència:

Biel Llop Guiu, Secretari interventor de l’Ajuntament de Torroja del Priorat (titular)

 

10. Recurs:

Contra la Resolució de l’Alcaldia de data 5 de setembre de 2023, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació.

 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació.

 

PLEC DE CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA “CAL GANXO” UBICAT AL CARRER MAJOR NÚM. 33 DE TORROJA DEL PRIORAT I DEL SEU PROCEDIMENT D’ATORGAMENT MITJANÇANT CONCURS

cliqueu el següent enllaç:

/sites/torroja/files/recursos/contracte_5_4315410007_2023_0000185.pdf